Đăng ký để nhận bản tin 

​Linh đang duy trì 2 bản tin về 2 chủ đề mà Linh có chuyên môn:

Freelance to Freedom

Chia sẻ kỹ thuật viết và xây dựng sự nghiệp tự do dành cho những bạn đang làm freelance writer, content writer, copywriter...

Xem bản tin 

2

​Raised Gentle

Chia sẻ kiến thức về tâm lý học trẻ em và kỹ năng làm cha mẹ nhẹ nhàng, tích cực 

​​Xem bản tin 

Image by Sincerely Media